Border town
Tachileik (Myanmar)

Archetypon Slideshow Classic